Счетоводна кантора ЦЕРТУС

всичко за вашето счетоводно обслужване

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Счетоводни услуги

Oперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните
счетоводни стандарти

Счетоводна кантора ЦЕРТУС | Счетоводни услуги
 

Труд и работна заплата

Услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Счетоводна кантора ЦЕРТУС | Труд и работна заплата
 

Регистрации

Регистрации в Търговския регистър, НОИ,
ДДС регистрация, Комисия за защита на личните данни, Агенция по финансово разузнаване.

Счетоводна кантора ЦЕРТУС | Регистрации

За нас

Счетоводна кантора ЦЕРТУС | За нас
Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.

За клиентите

Клиентите ни могат да разчитат на професионални счетоводни услуги, отговарящи на законовите норми.

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието им и да снижим до минимум ангажиментите им по отношение на счетоводната и данъчната отчетност.

За екипа

Заедно сме, защото вярваме в положителната екипна работа и знаем, че идеите, знанието и трудът на целия ни екип гарантират качествени услуги.Осигуряваме непрекъснато обучение и възможности за развитие на своите умения, способности и компетенции. Силно вярваме в коректните партньорски взаимоотношения и знаем, че това е цената на нашия успех.

Разгледайте услуги, които предлагаме и/или ни се обадете, за да насрочим среща в удобно за вас време и преценете дали ЦЕРТУС е компанията, която ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.

За запитване

Ние ще приветстваме възможността да представим нашия опит, принос и партньорски модел за счетоводно обслужване по-подробно.

Счетоводна кантора ЦЕРТУС | За нас
Телефон:
(02) 974 59 30/31/32
Мобилен телефон:
088 851 84 08
Факс:
(02) 974 59 29
Електронна поща:
office@bgschetovoditel.com

Услуги

Защо да предпочетете нашите услуги:

Бихте спестили от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.

 

Бихте могли да разчитате на професионална помощ и консултации от специалисти, които ежедневно се сблъскват с различни счетоводни и данъчни казуси.

Бихте получили надлежно съставен разходно-оправдателен документ за нашето възнаграждение.

 

Бихте се освободили от ангажимент по ежемесечното посещаване на Данъчните служби, НОИ и Банковите институции.

1

Счетоводни услуги

ЦЕРТУС предлага за български и международни компании с различни икономически дейности следните услуги:

Оперативно счетоводство

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител
 

Други услуги

 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи;
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК;
 

 

 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Текущи консултации, относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии.
2

Труд и работна заплата

ЦЕРТУС предлага всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
 
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
 
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране;
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
 
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
 • Отчитане на разходите по отдели и проекти;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
3

Данъчна защита

Счетоводна кантора ЦЕРТУС - Данъчна защита
 
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
 
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки общи, тематични и насрещни;
 
 • Представителство и защита пред данъчната служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.
4

Регистрация

 • Търговския регистър;
 • НОИ;
 
 • ДДС регистрация;
 • Комисия за защита на личните данни;
 
 • Агенция по финансово разузнаване;
 • Други
 
Счетоводна кантора ЦЕРТУС - Регистрация
5

Административни услуги

Счетоводна кантора ЦЕРТУС - Данъчна защита
 
 • Събиране на документи от офиса на клиента;
 • On-line банкиране;
 
 • Подаване на документи към различни институции;
 • Издаване на актуални състояния;
 
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други.

Промо пакети

Сребърни пакети | Счетоводна кантора ЦЕРТУС Месечна абонаментна цена за обработка на заплати за предприятия с
10 служителя
Месечна абонаментна цена за обработка на заплати за предприятия с
над 20 служителя
8500лв без ДДС 700лв без ДДС на случител

Обработка на заплати за предприятия със служители на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени.

Цените включват:

 • Регистрация на Трудови договори, допълнителни споразумения в НАП.
 • Регистрация на заповеди за прекратяване в НАП.
 • Изготвяне на Заповеди за платен отпуск, неплатен отпуск.
 • Посредничество със Служби по трудова медицина.
 • Изготвяне на Образци за осигурителен стаж – УП-3 и осигурителен доход - УП-2.
 • Оформяне на Трудови книжки.
 • Изготвяне на Разчетно платежни ведомости и фишове за заплати.
 • Изготвяне на Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки, както и на справки за тяхното осчетоводяване.
 • Безкасово плащане на заплати.
 • Изготвяне на Служебни бележки за доход.
 • Изготвяне на Удостоверения за доход.
 • Изготвяне на Хонорар сметки за изплатени суми.
 • Водене на Регистър на представените болнични листове.
 • Регистриране на представените болнични листове в НОИ.
 • Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ.
 • Подаване на Декларации Образец 1 и 6.
 • Използване на фирмения ни електронен подпис за подаване на документи към НАП и НОИ /не се изисква закупуване от Вас на собствен електронен подпис/.

Ако вашето дружество има по-малко персонал и/или работи при различни от общия случай условия, моля да попълните формуляра в раздел „Запитване за цени“ и ние ще ви направим отделно конкурентно предложение.

Златни пакети | Счетоводна кантора ЦЕРТУС Без регистрация по ЗДДС,
до 2 осигурени лица,
до 20 документа/месечно
Регистрирано по ЗДДС,
до 4 осигурени лица,
до 40 документа/месечно
Регистрирано по ЗДДС,
до 5 осигурени лица,
до 80 документа месечно
Регистрирано по ЗДДС,
до 8 осигурени лица,
до 120 документа месечно
6600лв без ДДС 13500лв без ДДС 19500лв без ДДС 31000лв без ДДС

Счетоводно обслужване на дружества в сферата на услугите и търговията.

Месечната абонаментна цена включва:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • Изготвяне и подаване на необходими документи за НАП;
 • Информиране за изтичащи срокове, касаещи НАП;
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори, вкл. и длъжностни характеристики съвместно с клиента, съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, сметки за изплатени суми и рекапитулации;

Годишно приключване не е включено в цената. Заплаща се веднъж годишно в срок до 31-ви януари на годината следваща отчетната и е равно на 75% от мес. възнаграждение за счетоводно обслужване

Ако Вашето дружество има някаква друга специфика различна от посочена по-горе, моля да попълните формуляра в раздел „Запитване за оферта“ и ние ще ви направим отделно конкурентно предложение.

Платинени пакети | Счетоводна кантора ЦЕРТУС Без регистрация по ЗДДС,
до 2 осигурени лица,
до 20 документа/месечно
Регистрирано по ЗДДС,
до 2 осигурени лица,
до 40 документа/месечно
Регистрирано по ЗДДС,
до 5 осигурени лица,
до 100 документа месечно
Регистрирано по ЗДДС,
до 10 осигурени лица,
до 150 документа месечно
10000лв без ДДС 14900лв без ДДС 25000лв без ДДС 39000лв без ДДС

Счетоводно обслужване на дружества в сферата на услугите и търговията.

Месечната абонаментна цена включва:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • Изготвяне и подаване на необходими документи за НАП;
 • Информиране за изтичащи срокове, касаещи НАП;
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори, вкл. и длъжностни характеристики съвместно с клиента, съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, сметки за изплатени суми и рекапитулации;

Ако Вашето дружество има някаква друга специфика различна от посочена по-горе, моля да попълните формуляра в раздел „Запитване за оферта“ и ние ще ви направим отделно конкурентно предложение.

Референции

„През целия период на съвместната работа до настоящия момент сме получавали коректни и компетентни съвети по възникналите въпроси и казуси. Доброто обслужване, което получаваме се дължи на високия професионализъм и отговорно отношение на служителите и Ръководството на фирмата. Това ни дава основание да препоръчаме счетоводна кантора „Цертус“ на техни бъдещи клиенти, като надежден партньор на фирми, които имат нужда от професионални счетоводни услуги.“

Младен Миланов, Управител „Бандени“ ООД

„Цертус” се грижи за счетоводното обслужване и финансова консултация на Фондация "art PROJECTS". Най-сърдечно препоръчвам компанията и нейния екип, с които си сътрудничим и доказват не еднократно своя професионализъм и качествено обслужване. Можем да разчитаме на акуратност, в поетите ангажименти, както и съвет за отличното им изпълнение. Те са надежден и лоялен партньор.“

Катерина Миланова, Управител Фондация "art PROJECTS"

"Много съм доволна, че избрахме вас и станахте наши счетоводители - винаги знаете верните отговори, които са ми нужни! Благодаря!"

Маргарита Иванова, Управител „Грахер БГ Интернатионал Кредит и кауционсмаклер и Сие КД”

"Благодаря за всичко, което правите за нас! Работата ни с вас е удоволствие."

Васил Керемидчиев, Управител „ТОБИ БГ“ ЕООД

„Изказваме благодарност на екипа на счетоводна къща ЦЕРТУС ЕООД за професионализма, индивидуалния подход, лоялността и доверието, което изградиха чрез предоставените счетоводни услуги и консултации. Уверени сме в правилния избор на счетоводна къща и това ни дава основание да ги препоръчаме и на други Възложители.“

Снежана Мичева, Управител „100 на 100“ ЕООД

„Изразявам своята благодарност към счетоводна кантора „Цертус“ ЕООД за партньорството ни вече две години. Знам, че мога да разчитам винаги на висок професионализъм, ефективност и бързина в действията, компетентност при възникнали казуси и специално отношение към спецификата на дейността ни.“

Галина Николова, Управител „Елис България“ ЕООД

Цени

Възнаграждението на извършена счетоводна услуга се формира на база на обработени документи, брой на персонала, часовете консултации, административните услуги и други параметри.

Предлагаме прозрачни, конкурентни и ценово обосновани счетоводни услуги, като определянето на цената на нашите услуги ще е индивидуално, съобразно дейността и документацията на дружеството-клиент.

За да отправим към Вас ценово предложение е необходимо да се запознаем с вида на услугата, от която имате нужда, дейността на дружеството, документооборота и специфичните Ви изисквания.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНE

Контакти

Адрес:
София 1750, бул. "Йерусалим",
ж.к."Младост 1", бл.24, офис №1

Телефон:
(02) 974 59 30/31/32

Факс:
(02) 974 59 29

Мобилен телефон:
088 851 84 08

Електронна поща:
office@bgschetovoditel.com