Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г. - Счетоводна кантора Цертус

by admin
Преди 31 минути
12 преглеждания

Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г.

Промени в данъчното законодателство във връзка с предоставянето на информация от платците на доходи на физически лица.

Тези промени реално намират приложение при подаването на информацията през 2020 г. за доходи, придобити от физическите лица през 2019 г. Информацията, която досега се съдържаше в издаваните служебни бележки, ще се предоставя от работодателите директно в НАП по електронен път.

С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г. бяха направени съществени промени във връзка с предоставянето на информация от платците на доходи на физически лица.

Основната част от промените, са направени с цел намаляване на административната тежест и облекчаване на процеса по деклариране на придобитите от физическите лица доходи, чрез отпадане на задължителното издаване на служебни бележки и прилагането им към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Въведено е допълнително задължение за предоставяне на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения чрез нова справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ.

Работодателите няма да издават служебни бележки, а ще предоставят информацията за изплатените доходи от трудови правоотношения в НАП чрез нова справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, което е уредено в чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ. В справката ще се включва пълната информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения, както и информация, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ ще се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на ТД на НАП по мястото на регистрация на работодателя.

Новите образци на справките за предоставяне на тази информация в НАП предстои да бъдат утвърдени от министъра на финансите.

Предвид големият тласък на промени в българското законодателство, екипът на Цертус ЕООД може да Ви предложи отлични счетоводни услуги в съвкупност от компетентни и професионални съвети.

Вашият коментар