Промени в данъчното законодателство за 2020 г. - Счетоводна кантора Цертус

by admin
Преди 1 седмица
38 преглеждания

На страницата на МФ е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който следва да влезе в сила от 01.01.2020 г.

С преходни разпоредби на закона се правят промени в:

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  • Закона за местните данъци и такси;
  • Закона за данък върху добавената стойност;
  • Закона за акцизите и данъчните складове и
  • Закона за счетоводството.

В Закона за данък върху добавената стойност

При последователно извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/едни и същи обекти, в облагаемия оборот на всяко следващо лице да се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. За целите на тази регистрация е предложен разясняващ текст кога извършваната от лицата дейност се приема за „еднородна“, съответно в допълнителните разпоредби на закона е дефинирано понятието „привидно несвързани лица“. Предложението цели подобряване на данъчния контрол чрез предотвратяване на практиката по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени юридически самостоятелни, но свързани или привидно несвързани лица, чрез формална смяна на субекта, извършващ еднородна независима икономическа дейност.

Управляващите смятат да подкрепят предложената от финансовото министерство мярка за затягане на режима за регистрация по ДДС с цел да се предотвратят опитите за избягване на облагане. В последните години данъчните са засекли стотици случаи на търговски обекти, особено по Черноморието, за които се регистрира нова фирма в момента, в който оборотът доближи прага от 50 000 лв.

Вижте Административните услуги, с които можем да ви бъдем полезни.

Вашият коментар